Chuẩn phát triển ngữ âm

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

Bảng chuẩn phát triển ngữ âm này được soạn ra từ bộ Test Goldman-Fristoe Test of Articulation-2 với tỷ lệ 85% (cứ 100 em thì có 85 em sẽ phát âm được các từ sau ở độ tuổi nêu ra).

 

  • 2 tuổi: /b/ /d/ /h/ /m/ /n/ /p/
  • 3 tuổi: /f/ /g/ /k/ /t/ /w/
  • 4 tuổi: /kw/
  • 5 tuổi: /ch/ /j/ /l/ /s/ /sh/ /y/ /bl/
  • 6 tuổi: /r/ /v/ /br/ /dr/ /fl/ /fr/ /gl/ /gr/ /kl/ /kr/ /pl/ /st/ /tr/
  • 7 tuổi: /z/ /sl/ /sp/ /sw/ /th/

 

Lưu ý: Đây là các âm đầu (initial sound). Có các âm không có âm tương đương trong tiếng Việt.