Ngày đi bộ vì trẻ Tự kỷ 2011

CLB Phụ huynh có con TK tại HN tổ chức Ngày đi bộ vì trẻ Tự kỷ cho năm 2011

Xin xem chi tiết tại https://sites.google.com/site/dibovitretuky/