Mục tiêu 2010

Mục tiêu đặt ra cho năm 2010 là:

 

(1) Tổ chức hội thảo

(2) Tổ chức các lớp huấn luyện

(3) Phối hợp với trường chuyên biệt tại Việt Nam để đào tạo giáo viên, lên chương trình can thiệp do các chuyên gia ConCủaMẹ tại California soạn thảo 

(4) Soạn đáp án cho một số bài can thiệp độ khó cao, mục đích để phụ huynh/giáo viên có đáp án mẫu dạy cho trẻ